ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

280653

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 1 st

วันที่ ๑๖-๑๘มีนาคม ๒๕๖๐นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการของกรมการข้าวได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านข้าวไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดจริง รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมการข้าวด้วย