อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม GAP

299615

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบควบคุมภายแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP

ICS GAP

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้ นายวิษณุ ลำภา ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ GAP จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร