ประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

33978

 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

page

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายนคร อุปัชฌาย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันปรึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 ซึ่งมีประธานศูนย์ฯ เข้าร่วมทั้งหมด 37 ราย ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร