ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

38956

นายสมลักษณ์  มอญขาม ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

page 1112

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ และติดตาม พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์