วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

IMG 7666

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ๋ ปี 2560

 Naplangyai

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิตข้าว และแก้ไขปัญหาในการผลิตข้าวพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดผลจริง โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ โพธิ์ศรี ปลัดอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการร่วมจัดนิทรรศการ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน 150 ราย