เวทีเรียนรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

S 8405364

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา กิจกรรมสร้างกลุ่มส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ ปี 2560

page 101

วันที่ 2 กันยายน 2560 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวอภิญญา หมายสิน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา กิจกรรมสร้างกลุ่มส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ ปี 2560 โดยการจัดงานมีกิจกรรมการสำรวจแมลงศัตรูข้าวในแปลงเรียนรู้ ณ แปลงเรียนรู้ บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร