เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ (KM)

KM

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าว (KM) 

 KM 1

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนคร อุปัชฌาย์ นายวิษณุ ลำภา และนางสาวอภิญญา หมายสิน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ (KM) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว และความรู้อื่นๆ ด้านการผลิตข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 180 ราย