Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ Written by สมคิด ภูกองชนะ 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by สมคิด ภูกองชนะ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) Written by สมคิด ภูกองชนะ 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) Written by สมคิด ภูกองชนะ 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by สมคิด ภูกองชนะ 53