บทบาทภารกิจ

บทบาทและภารกิจ

1. เป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายในการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว การดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่งและเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ในกองวิจัยและพัฒนาข้าว
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนและโครงการวิจัยของกรมการข้าว
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้แทนกรมการข้าวในส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดยโสธร 
 5. ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์